Methodist Shona Hymn 67

Makamuka Ishe Jesu,
Makabuda pane guva,
Makamuka noumambo,
Imi maiva murufu.

Jesu woupenyu hwose
Hamuna kuora imi;
Munomira namasimba
Nokukunda kwamawana.

Jesu tinokurumbidzai
Nawo muchinjikwa wenyu;
Dzose mhandu dzakakundwa
Nokumuka kwenyu, Jesu.

Jesu, zvirokwazvo zvenyu
Zvinowonekwa zvokwadi;
Maita umambo hwenyu
Huve chinhu chakakura.

Nomusi wenyu mukuru
Wamuchamutsa vatendi;
Ivo vari pachokwadi
Vachagoverwa rufaro.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.