Methodist Shona Hymn 151

Tinoda kugara nemi,
Jesu muri mutsvene,
Muno rudo rwakakomba,
Kunesu tiri pasi.

Tinoda kufara nemi,
Muyeni wakavanda,
Tinoda kushanyirwawo
Nemi shamwari huru.

Tinoda kufara nemi,
Mudi wemweya yedu,
Mwanakomana waMwari,
wakabva kuna baba.

Tinoda kufara nemi,
Shamwari yavarombo;
Mutigutsewo mumweya,
Tizadzwe nerutendo.

Tinoda kugara nemi,
Usiku, masikati,
Patinenge takarara,
Timutswe norufaro.

Tarisazve nziyo idzi: 140, 166, 270

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.