Methodist Shona Hymn 152

Mudi womweya wangu;
Ndotizira kwamuri;
Mhepo inovhuvhuta,
Ndiri pacham’pupuri;
Ndivanzei, Muponisi,
Pana madutu ose;
Nomusi wokupera
Gam’chirai mweya wangu.

Handina mudziviri
Ndozembera kwamuri;
Murege kundisiya,
Nditsigirwe nesimba;
Ndinovimba kwamuri,
Ndinoyamurwa nemi;
Fukidzai m’soro wangu,
Namapapiro enyu.

Ndinoda imi moga,
Handidi chimwe chinhu;
Munomutsa vakawa,
Munorapa varwere;
Makarurama imi,
Handina kururama
Ndizere zvakaipa,
Muzere noutsvene.

Nyasha dzenyu izhinji,
Dzokukunda kuipa;
Dziyerere kwandiri
Ndicheniswe pamwoyo;
Sipiti roupenyu,
Ndinoda kunwa iro;
bvirai mumwoyo wangu,
Muyerere narini.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.