Methodist Shona Hymn 153

Ndinoinzva nemi,
Muponisi;
Hapanazve izwi
Rinofadza.

   Ndinogoinzva nemi,
   Nguva dzose dzose
   Ropafadzai Ishe,
   Ndava pano.


Ndinoinzva nemi,
Garai pedyo;
Ndokunda zviedzo
Muri pedyo.

Ndinoinzva nemi,
Muupenyu.
Garaiwo neni
Ndigarike.

Ndinoinzva nemi
Ndidzidziswe,
zvamakavimbisa
zvizadziswe.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.