Methodist Shona Hymn 154

Irwa kurwa kwakanaka,
Kristu ndiye simba rako;
Ita zvose zvakanaka,
Uchafara nguva dzose.

Famba nengoni dzaMwari,
Tarisa uchamuona;
Nzira yako iri mberi,
Kristu ndiye nzira yako.

Parwendo rwako usatye,
Ngoni dzake dzakanyanya;
Kana uchivimba naye
Anozokutungamira.

Rega kutya, ari pedyo,
Iye asingapinduke;
Tenda chete, uchaona
Kristu ndiye muyamuri.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.