Methodist Shona Hymn 155

Apo ndatambudzika
Nezvakaipa zvangu
Nezvirunziro zvangu,
Ndizwei baba wangu.

   Ndicherechedzei baba we,
   Ndicherechedzei baba we.


o baba samasimba
Ndipei simba renyu
Nokuti ndinoshaya
Kugara zvakanaka.

Panguva yokuchema,
Nenguva yokutamba,
Nenguva yousiku,
Pabasa rangu rose:

Parwendo rwoupenyu
Munyatwa nomurufu,
Mudenda rakaipa
Ndichengetei baba.

Hymn Details

One thought on “Hymn 155

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.