Methodist Shona Hymn 173

Tine hama yedu Jesu,
Shamwari yavatadzi!
Takaropafadzwa chose,
Teurai anonzwa.
Kana takasurukirwa
Tine matambudziko
Tisisade kuteura
Titeure kuna She.

Kana tavamukuedzwa,
Matambudzo asvika,
Hatichambozotya chinhu
Titeure kuna She.
Hatinazve imwe hama
Yakafanana naShe;
Mumatambudziko ese
Titeure kuna She.

Kana tavamukuneta
Tonetswa nemitoro,
Jesu ndiye tsvingo yedu;
Titeure kuna She,
Kana musisina hama
Titeure kuna She.
Anokugamuchirai
Mugowana zororo.
Tarisazve nziyo idzi: 184

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.