Methodist Shona Hymn 172

baba wedu wokudenga
baba wedu tose,
Mune ngoni dzakanyanya
Kuna vanhu vose.

Ngaribatwe noutsvene
Iro zita renyu
Ngarikurumbidzwe Ishe
Navo vanhu vose.

Ihwohwo umambo hwenyu
Ngahwuuye ihwo;
Hudzikunde hondo dzenyu
Dzigam’chire ihwo.

Ngakuitwe kuda kwenyu
Pane nyika yose
Sezva kunoitiwawo
Pane denga rose.

Nhasi tipei kudya kwedu
Komusi nomusi
Dyisai nemweya yedu
Nokudya kwayowo.

Mutiregerere zvivi
Nezvitadzo zvedu,
Sezva tinoregerera
Vanotitadzira.

Musatiisewo baba
Isu mukuedzwa.
Asi tinunurei She
Pano wakaipa,

Umambo hwose ndohenyu
Namasimba ose
Naiko kubwinya kwenyu
Hakuchazopera.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.