Methodist Shona Hymn 171

Kunamata kuna Mwari
Hakusi kom’romo chete;
Nokunanga ‘ko kudenga
Hakusi kureva chete.

Kugara nokwenduramo,
Kuchengetanwe netsitsi,
Kutaurwe zvirokwazvo,
Kugara kuno utsvene.

Kubva pane chakaipa,
Nomwoyo wakasimbisa,
Kutarisa kuna Ishe
Nokutya nokurumbidza.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.