Methodist Shona Hymn 217

Timutsirei She,
Uyai nesimba,
Taurai nezwi guru
Vanhu venyu vanzwe.

   Timutsirei She, kana toteura,
   Burukai, burukai, mutikomborere.


Timutsirei She,
NoMweya Mutsvene,
Ngarubvire rudo rwenyu,
Mune mwoyo yedu.

Timutsirei She,
Mutiropafadze,
Ngarinzwiwe shoko renyu
Rakanaka kwazvo.

Timutsirei She,
Tidirei Mweya,
Rukudzo ndorwenyu Ishe,
Mutiropafadze.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.