Methodist Hymn

Hymn 218

Mwari baba wedu,
Anotichengeta
Muyamure vose
Vari pakushaya.

Navari munhamu
Nomukuremerwa,
Muvaropafadze
Vose vanyaradzwe.

baba, tarisai
Vose vanofamba;
onisai ngoni
Kuna vakasungwa.

Muchengete avo
Vose vanorwara,
Nadzo chirikadzi,
Murere nherera.

Ivo vakaraswa,
Navakamanikwa,
batai nengoni
Ava vanhu vose.

Tipeiwo ngoni
Tive tinoshanda
Pamwe chete nemi
Kuna vanoshaya

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.