Methodist Shona Hymn 218

Mwari baba wedu,
Anotichengeta
Muyamure vose
Vari pakushaya.

Navari munhamu
Nomukuremerwa,
Muvaropafadze
Vose vanyaradzwe.

baba, tarisai
Vose vanofamba;
onisai ngoni
Kuna vakasungwa.

Muchengete avo
Vose vanorwara,
Nadzo chirikadzi,
Murere nherera.

Ivo vakaraswa,
Navakamanikwa,
batai nengoni
Ava vanhu vose.

Tipeiwo ngoni
Tive tinoshanda
Pamwe chete nemi
Kuna vanoshaya

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.