Methodist Shona Hymn 216

Ishe muno utsvene
Topfugama kwamuri,
Tigadzirei tose,
Pakuteura kwedu,
Muve nesu M’ponisi,
Tinoda kuva nemi.

Tosedera kwamuri,
Tinzwise simba renyu;
Tinochema savana
Kuna baba wavose,
Tiri pamberi penyu
Tinotsvaka utsvene

Tinofunga M’ponisi,
Chitenderano chenyu,
Makati: Ndinotuma
Mweya Mutsvene wangu.
Tizarurei mwoyo
Kuti timugam’chire.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.