Methodist Shona Hymn 215

Taurai Ishe wedu,
Tinzwise kuvapo kwenyu;
Ivai nemwoyo yedu,
Mutinzwise rudo rwenyu.

Kana tiri mberi kwenyu,
Ngaauye Mununuri;
Rubvire mumwoyo yedu
Irwo runyararo rwenyu.

Inzwai muteuro wedu,
Mutipindure netsitsi;
Mutsaiwo zvido zvedu,
Tidise utsvene hwenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.