Methodist Shona Hymn 214

Mwari wedu tiri pano
Panzvimbo yokunamata;
Imi matipinza isu
Tidzidzisei kururama.

Yamurai muranda wenyu
Pakutidzidzisa kwake;
burukisai mwenje wenyu,
Vhenekerai mweya wake.

zarurai nzeve dzedu,
Tirizive iri dama;
bisai kuremara kwedu
Nourema hwamarudzi.

Ngatipone pakuipa
Nairori dama renyu;
Ngatipinde pakudenga
Naidzodzo ngoni dzenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.