Methodist Shona Hymn 223

Tauya nezvipo baba,
zvifambise basa renyu,
Tinozvipa nokufara,
Takakomborerwa nemi,
Tipei mwoyo muchena,
Kuna vose vanoshaya
Ruponiso rwatinarwo
Rusvitswe nezvipo zvedu.

zvipo izvi zvatinopa
Ngazviende kwesekwese
zviendese shoko renyu
Kumarudzi ari kure,
Asati aziva Kristu,
Kunyange noMuponisi,
Mwanakomana waMwari,
Hama yedu, Mununuri.

Ngatirinzwe shoko renyu,
Rinoda vatadzi vose,
Kunyange zvivi zvatsvuka,
Panokutaurirana.
Jesu Kristu Ishe wedu
wakafa kuti tipone,
Rushanu wakakuvadzwa
Kuti tive vake Mwari.

Patinopa zvipo zvedu,
Ngatipewo mweya yedu,
Ive diramhamba dzvene,
Rinogamuchirwa nemi;
Takashambidzwa mumwoyo,
Tava venyu nokomweya,
Samaita, Nyakusika,
Mwari kudenga napasi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.