Methodist Shona Hymn 222

Ngoni dzaKristu M’ponisi,
Rudo rwababa wedu
Nokuwadzana kwoMweya
Ngazvivepo kwatiri!
Naizvozvo tinogara
Pamwe chete naIshe;
Mwoyo yedu ichifara
Nenguva dzose dzedu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.