Methodist Shona Hymn 221

Mutiropafadze, Mwari
Endai nesu kudzimba;
Tichifunga dama renyu,
Tichirirangarira;
Tinyaradzei isu tose;
Simbisai mwoyo yedu,
Kana tosvika kudenga,
Tichakurumbidzai!

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.