Methodist Shona Hymn 220

Svondo inopfuura.
Murayiri wopedza;
Ngative nokuvonga
Izwi iro ratanzwa;
Izwi i’guru kwazvo
RaIshe wokudenga,
Vasati vari matsi,
Vabva vakwanisiswa.

Murayi watiraya
Izwi dai richigara,
Rirege kanganikwa
Imo mumwoyo yedu;
Izwi rokuvheneka
Izwi rokuratidza,
Izwi rokufarisa,
Ipo pamweya yedu.

Svondo inopfuura
Dai tichiterera,
Tichirirangarira,
Izwi raIshe wedu;
Tigozonoti kana
Tabva pano panyika,
Tigopinda muChechi
Yapam’soro kudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.