Methodist Shona Hymn 42

Takazvarirwa Mwanakomana,
Takapiwa Muponisi
Anonzi, Emanueri,
Mwari ega anesu.

   Vanhu vaifamba murima
   Vakachiona chiedza
   Jesu Kristu takazvarirwa
   Tigashire chiedza.


Achanzi, Gota rinoshamisa,
Mwari ane simba rose,
baba wokusingapere,
Muchinda worugare.

Ushe huchava pafudzi rake,
Iye achahusimbisa,
Ushe hwake huchakura,
Nokuzvipira kwake.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.