Methodist Shona Hymn 41

Mwoyo wangu unofara
Nokunzwa kuimba
Kwengirozi dzose:
Mazvarirwa Kristu Ishe!
Mashoko om’faro
Anonzwiwa kose.

Izwi riri kutaura:
Tizai panhamu,
Mubve pane ngozi;
Uyai, vazvarwa vangu
Ndokupai pachena
zvorusununguko.

Uyai, tiende uko,
Tipfugame tose
Nokushamisika;
Timude nomwoyo wose
Tarisai kwaari
Ano rudo rwose.

Paupenyu hwangu hwose,
Ndinoda kufadza
Imi moga Ishe;
Shure kokufa ndigare
Kudenga, ndichinzwa
Rufaro rukuru.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.