Methodist Shona Hymn 97

Tadaidzirwa utsvene,
Isu vanhu tose;
Paridzai shoko rake
Kumarudzi ose.

Kwanzi ngatibude tose
Pane zvakaipa;
Kwanzi ngatirege zvose
Zvokupenga kwedu.

Zviyevedzo zvapanyika
Zvakatinyengedza;
Asi chokwadi chaMwari
Chabuda pachena.

Nyasha noruregerero
Ndezvoko kudenga
Horwo rudo norufaro
Ndezva paupenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.