Methodist Hymn

Hymn 98

Paimba yeGwayana raMwari,
Panotikwevera mukupenya,
Pindai, pindai, nzvimbo ichiripo.

Wopera musi rovira zuva,
Kwaita mimvuri nokuvira,
Pindai, pindai, nzvimbo ichiripo.

Imba yesvitsa heyo yozara,
Achakazarurirwa mukwasha,
Pindai, pindai, nzvimbo ichiripo.

Imba yozara ino rufaro,
Kurumidza isatiyazara,
Pindai, pindai, nzvimbo ichiripo.

Iripo nzvimbo kuchakashama,
Ruripo rudo, wakamirirwa.
Pindai, pindai, nzvimbo ichiripo.

Hezvo kopfigwa, wozovachii?
Kana zvichinzi; Nzvimbo haipo,
Haipo, haipo, nzvimbo haipo.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.