Methodist Shona Hymn 92

Svikai, Mweya Mutsvene,
Timutswe mumwoyo;
Muri moto wavatumwa,
Tsime rechiedza.

Sederai, makamutsa
Vaprofita kare;
Tizarurirwe chokwadi
Nero bhuku dzvene.

Tambanudza’ mapapiro
Mutivhumbamire;
Mweya yedu itwasurwe,
Ngakuve chiedza.

Tarisazve nziyo idzi: 220, 253.

Tozomuziviswa Mwari
NoMweya mumwoyo;
Tinzwisise navatsvene
Udzame hworudo.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.