Methodist Shona Hymn 93

Mweya wangu uno Muponisi
wauri kupiwa;
Ndafanera kusarudza zvino;
Ndichagam’chira su?

   Ndoda, ndoda, ndoda,
Mwari muyamuri muri wangu
Ndakatengwa neropa raIshe
Ndava wenyu chose.


Nengoni ndichagam’chira tsitsi;
Rudo rwenyu Kristu
Rwaukunda mwoyo wangu kwazvo,
Ndichavimba nemi.

Munoziva kusasimba kwangu,
Ndotya kurasika;
Asi imi muri simba rangu,
Munondipa simba.

Hongu, Ishe, tipei isu tose
Ngoni dzenyu nhasi,
Nezvinobva mumwoyo tichiti:
Ndichava waKristu.

Vakauya vamwe vachibvunza;
Tingapone here?
Hongu, ndinoda muponiswewo,
Nesu tinodaro.

Hymn Details

Mweya wangu uno muponesi lyrics Methodist Church In Zimbabwe Hymn

4 thoughts on “Hymn 93

  1. Thank you sharing with me this beautiful song.
    It takes me afar and l just get into a prayerful mood.
    The words just say it as it is and thats what l ask in the Lord to save my soul and for him to stay with me the rest of my life.

    once again thank you.

  2. This hymn draws me closer to Jehovah even if am a 1000 miles away from home reminds me of my Dad too 😢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.