Methodist Shona Hymn 93

Mweya wangu uno Muponisi
wauri kupiwa;
Ndafanera kusarudza zvino;
Ndichagam’chira su?

   Ndoda, ndoda, ndoda,
Mwari muyamuri muri wangu
Ndakatengwa neropa raIshe
Ndava wenyu chose.


Nengoni ndichagam’chira tsitsi;
Rudo rwenyu Kristu
Rwaukunda mwoyo wangu kwazvo,
Ndichavimba nemi.

Munoziva kusasimba kwangu,
Ndotya kurasika;
Asi imi muri simba rangu,
Munondipa simba.

Hongu, Ishe, tipei isu tose
Ngoni dzenyu nhasi,
Nezvinobva mumwoyo tichiti:
Ndichava waKristu.

Vakauya vamwe vachibvunza;
Tingapone here?
Hongu, ndinoda muponiswewo,
Nesu tinodaro.

Hymn Details

Mweya wangu uno muponesi lyrics Methodist Church In Zimbabwe Hymn

13 thoughts on “Hymn 93

 1. Thank you sharing with me this beautiful song.
  It takes me afar and l just get into a prayerful mood.
  The words just say it as it is and thats what l ask in the Lord to save my soul and for him to stay with me the rest of my life.

  once again thank you.

 2. This hymn draws me closer to Jehovah even if am a 1000 miles away from home reminds me of my Dad too ?

 3. i am blessed in this song it reminds me of my late mom back in those days when she first thought us on hw to pray when I was 6yrs old .we sing this song as opening prayer session and closing prayer session .luv you mom u teach me to luv Jesus. Bless the author of this song amen

 4. Thank you for sharing the lyrics of this song.
  I woke up singing it this morning & I always end up crying while singing it.Today I couldn’t remember all the words & googled “Ndakatengwa neropa ra Ishe” & got it??????

 5. My favourite part is “vakauya vamwe vachivhunza kuti tingapone here?” And response yakapihwa naIshe vedu is just priceless “Hongu ndinoda muponeswewo”

  1. Takes me back and makes me miss home and togetherness, unity and sharing and everything good that Zimbabwe was . God help Zimbabwe and bring it to were it was before. Draught used to come but people United to help each through prayer and sharing

 6. Hmmm yah beautiful song. sang this song today in a small church kumakomo near the new parliament . Ahh it was powerful and I really felt the presence of God.????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.