Methodist Hymn

Hymn 93

Mweya wangu uno Muponisi
wauri kupiwa;
Ndafanera kusarudza zvino;
Ndichagam’chira su?

   Ndoda, ndoda, ndoda,
   Mwari muyamuri muri wangu
   Ndakatengwa neropa raIshe
   Ndava wenyu chose.


Nengoni ndichagam’chira tsitsi;
Rudo rwenyu Kristu
Rwaukunda mwoyo wangu kwazvo,
Ndichavimba nemi.

Munoziva kusasimba kwangu,
Ndotya kurasika;
Asi imi muri simba rangu,
Munondipa simba.

Hongu, Ishe, tipei isu tose
Ngoni dzenyu nhasi,
Nezvinobva mumwoyo tichiti:
Ndichava waKristu.

Vakauya vamwe vachibvunza;
Tingapone here?
Hongu, ndinoda muponiswewo,
Nesu tinodaro.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.