Methodist Shona Hymn 94

Ndanzwa izwi renyu,
Rinondidaidza,
Kuzoshambidzwa muropa
Robva pam’chinjikwa.

   Ndouya Jesu
   Kwamuri Ishe,
   Kushambidzwa muropa
   Robva pam’chinjikwa.


Ndashaya masimba,
Imi muchandipa;
Munondishambidza kwazvo
Munonditsvenisa.

Jesu wandidana
Ndiwane rutendo,
Norudo norunyararo
Pasi nokudenga.

Jesu wosimbisa
Nduramo mukati;
Wapamhidza ngoni dzake
Panzvimbo pechivi.

Toombera ropa!
Toombera ngoni!
Chipo chabva kunaKristu
Iye Mwari wedu.

Hymn Details

One thought on “Hymn 94

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.