Methodist Shona Hymn 95

Farai nesu, vanotenda,
Tapiwa rufadziso;
Tichifunga nazvo, tinoti,
Chokwadi chishamiso!

Jesu waburuka kudenga
Rwauya ruponiso;
Tinodaidzirwa upenyu
Inzwai zvoshamisa!

Wafira vakaipa vose
Wabvisa zvidariko,
Watakura zvitadza zvedu,
Kakare zvoshamisa!

Murima roupenyu hwedu
Watiisira mwenje,
Unopedza upofu hwose,
Honai zvoshamisa!

Anenge akarukutika
Nenzira yezvitadzo,
Angapiwe ruregerero,
Chokwadi chishamiso!

Hendei tose takatadza
Kuti tiregererwe;
Tigopiwa masimba matsva
Naye nyakushamisa!

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.