Methodist Shona Hymn 101

Sipiti retsitsi nengoni
Tinaro muna Ishe wedu;
Iro razarurirwa isu,
Naani anoda kuuya.

Ishe Jehovha ano rudo,
Anotipa mvura yedenga,
Kana tichienda kurwizi
Tinonwa Mvura youpenyu.

Ndiyo inopedzisa nyota,
Ndiyo inofadzisa mweya,
Tose tingapiwe pachena,
Tigogamuchidzwa ngoni dzake.

Norudo rwake, tinopiwa
Mvura iyo yechisipiti,
Tigowana upenyu nayo
Hunobva kuna Jesu Kristu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.