Methodist Shona Hymn 126

Rukuru ruponiso
RwaIshe wokudenga
Rwatengwa nezvikuru
zvichibva pakudenga.

Rukuru ruponiso
Irworwo rwakatengwa
Neropa rake Kristu
Iro rakaparara.

Rukuru ruponiso,
Ndorwavo vakaipa;
Kusina anorambwa
Kana aipa sei.

Rukuru ruponiso
Rwobisa pakuipa,
Pakuwa, nokutadza,
Nokufa pano moto.

Rukuru ruponiso,
Tinoshambidzwa narwo
Tinotsveniswa narwo
Tifanane naJesu.

Rukuru ruponiso
Ruripo pana Ishe;
Tinodya nhaka narwo
Youpenyu kudenga.
7. Tinozodini isu
Kana tikaruramba?
Topona nechiiko
Tikarurambisisa?
Tarisazve nziyo idzi: 138, 177

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.