Methodist Shona Hymn 125

Ishe ndoimba nadzo tsitsi dzenyu,
Idzo dzondipa rufaro rwangu;
Rinondifadza irori ‘zwi renyu.
Rinondipawo ruvimbo rwangu.

Makatumira idzo nhumwa dzenyu,
Dzikazodzidzisa mweya wangu;
Dzakaparidza nemirau yenyu,
Ikaratidza kutadza kwangu.

Ndakachema mberi kwenyu zvikuru,
zvandakaona zvitadzo zvangu;
Asi zvino ruregerero rwenyu;
Rwapedza chose kuchema kwangu.

Ropa roMwanakomana waMwari
Rakapedza dzose mhosva dzangu;
Ndakashambidzwa nesimba rengoni,
Ndotenda kwazvo M’ponisi wangu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.