Methodist Shona Hymn 124

Ndomukurumbidza
Musununguri;
Anondiponisa
Pazvakaipa;
Anondifarisa
Pamwoyo wangu,
Ngandikurumbidze
Musununguri.

Ndakabatikana
Pamhosva yangu;
Ndakasvipisiswa
Nezvivi zvangu;
Ndakanga ndakafa
Mumweya wangu,
wakandiponisa
Musununguri.

Ndichagara naye
Musununguri,
Ndichifamba naye
Panzira yake;
woenda kudenga,
Ndoenda naye,
Ndive noupenyu
NoM’sununguri.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.