Methodist Shona Hymn 123

N’anga huru yava pedyo,
Ane tsitsi ndiJesu;
Anoda kutifarisa
Inzwa izwi raJesu.

   zita rakanakisa
   Rinotipa rufaro,
   Rumbo rwakanakisa
   Jesu, Ishe, Jesu.


Anobvuma shoko rake
Anozosunungurwa;
Agofamba zvakanaka
Aende kuna Jesu.

Utsvene huri kwaari,
zvino ndotenda Jesu;
Ndinorida zita rake,
zita raKristu Jesu.

Kutya kwangu kwaparadzwa
Nezita rake Jesu;
Mwoyo wangu unofara
Kunzwa zita raJesu.

Kana tazosvika uko
Tichazova naJesu;
Tichakurumbidza zita
zita raIshe Jesu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.