Methodist Shona Hymn 122

Ngandiite munamato
Kuna Ishe wokupona;
Mandiitira rufaro
Ndochifara, Muponisi.

Ndandigere pakaipa,
Ndakabatwa nemirandu;
Ndaienda pakutongwa
Mandidzora, Muponisi.

Mandinzwisa dama renyu,
Mandinzwira tsitsi dzenyu,
Ndichava mwana waMwari
Ndokuvongai, Muponisi,

Makandibvisa pakufa
Makazondipa upenyu,
Ndonanga zvino kudenga
Nedzo tsitsi, Muponisi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.