Methodist Shona Hymn 121

Norumuko rwenyu Kristu
Munomutsa vanhu vose,
Mava upenyu hwavose
Ivo vari murutendo.

Nokuzvarirwa muchivi
Ndakanga ndiri murufu,
Ndakamutswa, ndararama
Nemi Jesu Muponisi.

Ndingatye chiiko ini
Kana ndasvika pakufa?
Kufa ndiyo nzira yangu
Yokupinda muupenyu.

Makakwira pakudenga,
Munonditungamirako
Kuti ndigogara nemi;
Jesu muri ‘penyu hwangu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.