Methodist Shona Hymn 51

Riripo gomo
Kunze kwoyo musha,
Pane chifungiso
ChoM’ponisi wedu.

   Kana tichifunga
zvaJesu pam’chinjikwa
Kana tichiimba
Misodzi inobuda.


Rangarirai
Jesu pam’chinjikwa,
Paakaroverwa,
Ishe wokudenga.

Mumutarise,
Ari pakurema,
Kusuwa, kurwadza,
Nengundu yeminzwa.

Ngatirione
Ropa roM’ponisi,
Nemvura kakare,
Rukova rwetsitsi.

Wakatakura
Dzose mhosva dzedu,
Mutoro mukuru
Wezvitadzo zvedu.

Mutendei Kristu.
Wakatiripira,
Wakazvipirawo
Norudo netsitsi.

Hymn Details

2 thoughts on “Hymn 51

  1. Thank you so much for putting the recording as well. I didn’t know this hymn but was blessed to sing along.

    The Lord bless you.

    Ndatenda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.