Methodist Hymn

Hymn 51

Riripo gomo
Kunze kwoyo musha,
Pane chifungiso
ChoM’ponisi wedu.

   Kana tichifunga
   zvaJesu pam’chinjikwa
   Kana tichiimba
   Misodzi inobuda.


Rangarirai
Jesu pam’chinjikwa,
Paakaroverwa,
Ishe wokudenga.

Mumutarise,
Ari pakurema,
Kusuwa, kurwadza,
Nengundu yeminzwa.

Ngatirione
Ropa roM’ponisi,
Nemvura kakare,
Rukova rwetsitsi.

Wakatakura
Dzose mhosva dzedu,
Mutoro mukuru
Wezvitadzo zvedu.

Mutendei Kristu.
Wakatiripira,
Wakazvipirawo
Norudo netsitsi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.