Methodist Shona Hymn 1

Pururudzai nyika dzose,
Imbai kuna Jehova;
Kurumbidzai mumuvonge,
Uyai norufaro kwa'ri.

Toziba kuti Jehova!
Ndiye Mwari wechokwadi;
Tiri boka rehwai dzake,
Anotipa kudya kwedu.

Pindai pamasuo ake,
Musederere kuna Mambo;
Rumbidzai zita rake,
Makafanera kudaro.

Ndiye Mwari wakanaka,
Twitsi dzake dzakakomba;
Chokwadi chake chiripo,
Hachichazopera icho.

Hymn Details

Shona Methodist Hymn 1, Pururudzai nyika dzose as taken from the Methodist Church in Zimbabwe (MCZ) Shona hymn book.

4 thoughts on “Hymn 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.