Methodist Shona Hymn 99

Ishe ndinzwei nokufara
Ndinzwe netsitsi dzenyu
Dzamunopa vanhu vose
Ngadziuye mandiri
Mandiri

Regai kundisiya Baba
Kana ndiri mutadzi
Ndino kuipa pamwoyo
Asi uyai mandiri
Mandiri

Uyai pano Muponisi
Ngandichengetwe nemi
Kana muchindishovedza
Ndichauya kwamuri
Kwamuri

Mweya Mutsvene waMwari
Regai kundipfuura
Ngandione ndiri bofu
Taurai izwi resimba
Resimba

Rudo rwenyu Mwari Baba
Ropa raIshe wangu
Nokuwadzana kwoMweya
Kungavepo kwandiri
Kwandiri

Hymn Details

One thought on “Hymn 99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.