Methodist Shona Hymn 34

Pausiku hwoutsvene
Kune nyika iri kure,
Yakapenya nyenyedzi yaTenzi,
Chioneso chaMwari wediko,
Iye Tenzi wazvarwa,
Iye wazvarwa Mesiya.

Baba wakashama
Mai vake vakafara,
Mwana wavo M’ponisi wavanhu,
Wakakudzwa zvikuru naMwari,
Pasi pose chifarai!
Mwari wazotishanyira.

Mune danga radzo mombe,
Wazozvarwa mwana mutsva,
Ndiye mwana waMwari mupenyu
Ndiye rudo rwababa kunesu,
Ndiye mudi wavanhu,
Nomudikanwa wavose.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.