Methodist Shona Hymn 33

Mumusha waShe Dhavhidhi
Muimba yezvipfuwo;
Makaradzikwa mucheche
Muchidyiro chemombe;
Maria ndiye mai,
Jesu ndiye mucheche.

wakaburuka panyika
Iye Ishe mukuru,
Imba yake ndeyemombe,
Wakaiswa muzamba;
Wakafambidzanawo
Navarombo venyika.

Pauduku hwake hwose
Wakadzidza pana mai;
Waikudza nokuvada,
Achinzwa mazwi avo;
Vana vari maKristu
Ngavapfave saiye.

Wakapa muenzaniso
Worugare kunesu;
Waichema, waiseka,
Achiita sesuwo;
Anowadzana nesu
Munhamo norufaro.

Meso edu achaona
Jesu norufarowo,
Mwana uyu ndiShe wedu
Anogara kudenga;
Anotitungamira
Tigosvitswa ikoko.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.