Methodist Shona Hymn 32

Mukai, maKristu, mufare nhasi,
Muponisi wavanhu wazvarwa;
Kudzai rudo rwake rwakakomba
Rwakaimbwa nengirozi zhinji;
Ndidzo dzakaparidza mashoko
Kuti Mwari wakazova nyama.

Vafudzi vakatanga kuudzwa
Vakainzwa ngirozi ichiti:
Ndauya neshoko rakakomba
Kwamuri navose vapanyika;
Shoko raMwari razadzisika
Nhasi wazvarwa Kristu M’ponisi.

Ngirozi yapedza; pakarepo
Dzimwe dzakaimba rwiyo rutsva
Dzakarumbidza rudo rwaMwari.
Denga rakatinhira nenziyo,
Dzichimutenda netsitsi dzake
Norugare kuvanhu venyika.

Vafudzi vakagomhanya kwazvo
Kundoona zvavakaitirwa;
Vakadzokera kuhwai dzavo
Vachikurumbidza Mwari wavo;
Vakaparidza zvavakaona,
Vanyai vokutanga vaKristu.

Ngatirangarire tichifunga
Urwu rudo rukuru rwaMwari;
Titarise kuMwana Mutsvene,
zvaakananga kumuchinjikwa;
Nengoni dzake timutevere
Tidakare tisvike kudenga.

Kana tasangana nengirozi
Taponiswa tichafara kwazvo,
Iye wazvarwa nomusi uno
Timuone nokubwinya kwake;
Takaponiswa norudo rwake
Tichamukudza Mambo wedenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.