Methodist Shona Hymn 206

Pam’soro pakudenga,
Ndavakanaka vega;
Pam’soro pakudenga
Kuna vatsvene vega.

Anoda kuendako,
Ngaazviteurire
Kuti agadzirirwe
Naye Mweya Mutsvene.

Jesu wakatifira
Kupedza mhosva yedu;
Dakara itsveniswe
Naiyo mweya yedu.

Kuti kana tavingwa
Norufu pano pasi,
Tirege kuzorambwa
Kuenda pakudenga.

Tarisazve nziyo idzi: 293

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.