Methodist Shona Hymn 205

Pakudenga kuna baba
Kwakanaka kwazvo;
Pakudenga kuna baba
Kunofarwa kwazvo.

Hakupinde chakaipa
Kana chivi chimwe;
Hakupinde zvokurwara
Nechirwere chimwe.

Ndavatsvene ivo vose
Vanogara iko;
Vanomuda vanamate
Iye Mwari wavo.

Vakawana musha wavo
Musha wakagara;
Vakawanawo upenyu
Husingapfuure.

Ndiri mweni nyika ino
Ndinosuva denga;
Ngandipinde nemi Jesu
Ndiende kudenga.

Hymn Details

One thought on “Hymn 205

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.