Methodist Shona Hymn 207

Musi weSvondo nhasi, She,
Ndiro zuva renyu,
Vanofara vanhu venyu
Nero zuva renyu.

Makamuka nhasi Ishe
Mune guva renyu,
Makakunda rufu nhasi
Nokumuka kwenyu.

Makamuka imi, m’soro
wavo vanotenda;
Tichamuka nesu tose
Isu tinotenda.

Ngarinzwiwe izwi renyu
Navazhinji nhasi;
Ngavamutswe pano rufu
Vave nemi nhasi.

Tinovonga imi, Jesu
Muno mumba menyu
Tine zvinhu zose isu
Nokumuka kwenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.