Methodist Shona Hymn 227

onai vadzidzi venyu
Jesu taungana
Muzita renyu, M’ponisi,
Takataririra.

Tokugarirai Ishe
Takasanganiswa;
Tinovimba nezwi renyu
Tichakuwanai.

Muri pano pamwe nesu,
Chizviratidzai,
Mwana, waMwari mupenyu,
Tigokuzivai.

watinoda timuwane,
Jesu wakambofa;
Tione maronda enyu,
Imi M’firi wedu.

Itai kuti titende,
Muchiti kunesu;
“Musave vasingatende”,
Chivimbai neni.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.