Methodist Shona Hymn 203

Nzvimbo yakanaka!
Musha waJehovha,
Denga ramatenga,
Denga routsvene!
Iyo nzvimbo yakanaka
Ndoenda rini kwairi?

Som’fambi panyika
Anopanga musha,
Neniwo ndinoda
zororo kudenga.
Iyo nzvimbo yakanaka
Ndoenda rini kwairi?

Pano patigere
Matumba enyika,
Musha wechokwadi
Tinawo kudenga.
Iyo nzvimbo yakanaka
Ndoenda rini kwairi?

Hakuna misodzi
Kumsoro kudenga,
Kuchema, nokufa
Nokutambudzika.
Iyo nzvimbo yakanaka
Ndoenda rini kwairi?

zviedzo, zvitadzo
zvichange zvapera
Ndichazororako
NaSahwira, Jesu.
Iyo nzvimbo yakanaka
Ndoenda rini kwairi?

Hymn Details

One thought on “Hymn 203

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.