Methodist Shona Hymn 189

Nhungamiri yaIsraeri
Yavo vanotsvaka denga,
Tinotavirirwa negore
Gore rorudo rwenyu She;
Simba redu nomurau
zvinobva munyasha dzenyu.

Mweya wenyu uri pamberi,
Hatirasike murenje,
Hatichashaya gwara redu,
Hatitsauke munzira;
Hapana ngozi nokutya
Pano rudo rwakakwana.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.