Methodist Shona Hymn 190

Mwari muna masimba
Ndibvisei Ijipita;
Noruoko rwesimba
Nditungamirwe Ishe.

Munyika yezvitadzo
Ndiburitsei Ishe,
Pachimo chakaipa,
Jehovha, ndinunurei.

Mugungwa iri dzvuku
Ndione ruponiso;
Ndifukidzwe neshongwe
Yegore neyomoto.

Muurefu hwerenje
Ngandione kubwinya;
Kunyange ndine nzara
Ndidyiseiwo mana.

Kana nyoka dzoruma,
Nganditarire imi;
Ndinozovimba nemi
Pane zviedzo zvose.

Kana ndosvika Jodhani,
Munozondiyambutsa
Kumhiri kuKunana
Kudenga musha wangu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.