Methodist Shona Hymn 191

Muna vanhu venyu Mwari
Kudzo dzose nguva;
Munovachengeta imi
Pane nzvimbo dzose.

Kana voyambuka nzizi
Munova navo She;
Kana vopiswa nomoto
Vanochengwa nemi.

Pavanokutambudzika
Vanosimba nemi,
Napane zvinovaruma
Munovachengeta.

Vanotarira kwamuri,
Ivo vanhu venyu;
Vanotenda, vanofunga,
Ivo vanhu venyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.