Methodist Shona Hymn 192

Jesu tokuvongai, matifira,
Muponisi!
Kutadza kwedu kwaregererwa,
Muponisi!
Shambidzai mwoyo yedu yose;
Tizadzisei norufaro rwenyu.

Jesu makunda muvengi wedu,
Mununuri!
Tasunungurwa pazvakaipa
Mununuri!
Kana tosangana nomuyedzi
Ngatiwane ruyamuro rwenyu.

Jesu tidzidzisei kuda kwenyu,
Mudzidzisi!
Kufunga kwedu kuri murima,
Mudzidzisi!
Tivhenekerei nedama renyu,
Kuda kwenyu kuve murau wedu.

Jesu chengetai tsoka dzedu,
Muchengeti!
Kuti tisagumburwe panzira
Muchengeti!
Tidzivirirei pane ngozi,
Titungamirirei kumusha.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.