Methodist Shona Hymn 187

Muzita raShe ndoenda
Kunoita basa rangu,
Ndichida kuziva imi
Pazvose zvandinoita.

Mubato wamunondipa
Ngandiite norufaro,
Muvepo neni pabasa
Ndigoita kuda kwenyu.

Ndinokugadzai mberi
Mundiongorore mwoyo,
Ndoshanda ndichiterera,
Ndiise zvose kwamuri,

Nditakudzei joko renyu
Ndigare ndakarindira,
Nditarire zvinouya,
Ndichimbidzike kusvika.

Ndichafara kushandisa
zvamakandipa nenyasha,
Ndimhanye murwendo rwangu
Ndichiperekedzwa nemi.

Tarisazve nziyo idzi: 176

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.