Methodist Shona Hymn 142

Nhasi ini ndinofara
Nairo ropa rangu;
Vashamwari munotii?
Ngandifare nemiwo.

   Ishe Jesu ndinotenda
   Ndimi mandifarisa;
   Ndinovonga Ishe wangu
   Nokundifadza kwenyu.


Kana ndiri murufaro
Ngandivonge Jesu She;
Mumatambudziko ese
Ndione zano renyu.

Pane ino nyika yedu
Munotipa zvizhinji.
Ngatigashire tivonge
Tikudze zita renyu.

Ngandigare ndichitenda,
Ndichionisa rudo,
Kudzamarare kupere
Kugara pano pasi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.